کد خبر : 4908
تاریخ انتشار : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 - 12:34

اخبار مهم نماد های بورسی در هفته ای که گذشت

اخبار مهم نماد های بورسی در هفته ای که گذشت

وسنا – شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران طی شفاف سازی بیان داشته است که با توجه به اینکه اسن شرکت سهامدار عمده شرکت مولد نیروی خرم آباد می باشد لذا بهره بردار ی و فروش انرژ ی الکتریکی واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد موجب افزایش چشمگیر درآمد شرکت سنا در سال جار

وسنا – شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران طی شفاف سازی بیان داشته است که با توجه به اینکه اسن شرکت سهامدار
عمده شرکت مولد نیروی خرم آباد می باشد لذا بهره بردار ی و فروش انرژ ی الکتریکی واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی
خرم آباد موجب افزایش چشمگیر درآمد شرکت سنا در سال جار ی خواهد شد.
قصفها – شرکت قند اصفهان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 2593
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 6 درصدی همراه بوده است.
صبا – شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین تصمیم به افزایش سرمایه 200 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و
آورده نقدی به منظور اصالح ساختار سرمايه شرکت گرفته است که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 15 هزار میلیارد ریال
به 45 هزار میلیار ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
بترانس – شرکت ایران ترانسفو با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 1013
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 145 درصدی همراه بوده است.
ولملت – شرکت واسپاری ملت با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 440
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 13 درصدی همراه بوده است.
کاما – شرکت باما طی شفاف سازی بیان داشته است که 3 میلیون از سهام شرکت ذوب روی اصفهان با نماد “فروی” را با
سودی بالغ بر 984,150 میلیون ریال به فروش رسانده است.
دلر – شرکت داروسازی اکسیر با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 6198
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 166 درصدی همراه بوده است.
بفجر – شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی شفاف سازی بیان داشته است که نرخ فروش سرویس های جانبی شرکت برای
سال 1398 با مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزان 38 درصد افزایش یافته است.
غگلپا – شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق
سود 1882 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی همراه بوده است.
میدکو – شرکت توسعه صنایع و معادن معدنی خاورمیانه تصمیم به افزایش سرمایه 79 درصدی از محل مطالبات حال شده
سهامداران و آورده نقدی به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکت های سرمايه پذير گرفته است که طی این فرآیند
سرمایه شرکت از 5.33 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

دابور – شرکت داروسازی ابوریحان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 3440
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 123 درصدی همراه بوده است.
شستا – شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی طی شفاف سازی اعالم داشته است که 72.16 درصد از سهام شرکت سرمایه
گذاری صنایع پتروشیمی با نماد “وپترو” را با سودی بالغ بر 200,009,5 میلیون ریال واگذار کرده است.
کلوند – شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق
سود 627 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی همراه بوده است.
تاپیکو – شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین طی شفاف سازی اعالم داشته است که 72.16 درصد از سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد “وپترو” را با ارزشی بالغ بر 177,344,5 میلیون ریال خریداری کرده است و
درصد مالکیت خود را در شرکت مذکور به 6.67 درصد افزایش داده است.
فروی – شرکت ذوب روی اصفهان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 2159
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 33 درصدی همراه بوده است.
صنعت مس – معاون وزیر صمت بیان داشته است که “در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شده است تا در راستای تقویت
صنایع پاییندستی حداقل عرضه مس در بورس کاال از 3 به 4 هزار تن در هفته افزایش یابد”.
ومعادن – شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی شفاف سازی اعالم داشته است که پیشنهاد خرید سهام شرکت
های تأمین سرمایه تمدن و گروه راهبران اقتصادی آرمان از جانب بانک توسعه صادرات ایران به عنوان مالک رد شده است.
دزهراوی – شرکت داروسازی زهراوی با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود
40 ریال/سهم داده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته با زیان 177 ریالی به ازای هر سهم روبرو بوده است.
درهاور – شرکت دارویی ره آورد تأمین طی شفاف سازی بیان داشته است که با توجه به افزایش قیمت ماده مؤثره محصوالت
شرکت، افزایش نرخی در حدود 23 درصد نسبت به کل محصوالت شرکت اعمال خواهد شد.
غمینو – شرکت صنایع غذایی مینو شرق با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود
462 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 171 درصدی همراه بوده است.
سخوز – شرکت سیمان خوزستان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 716
ریال/سهم داده که با احتساب سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 44 درصدی همراه بوده است.
ثتران – شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران تصمیم به افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و
آورده نقدی و همچنین مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تامين نقدينگی و اصالح ساختار مالی شرکت گرفته است
که طی این فرآیند شرکت از 1200 میلیارد ریال به 1800 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
تملت – شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق
سود 584 ریال/سهم داده که با احتساب سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 92 درصدی همراه بوده
است.
وبشهر – شرکت توسعه صنایع بهشهر با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود
347 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 12 درصدی همراه بوده است.

کویر – شرکت تولیدی فوالد کویر تصمیم به افزایش سرمایه 350 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده
نقدی و همچنین سود انباشته به منظور جلوگير ی از خروج منابع و تامين مالی طرح توسعه ذوب و ريخته گر ی گرفته است
که طی این فرآیند شرکت از 2400 میلیارد ریال به 10800 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
وپست – شرکت پست بانک ایران با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 301
ریال/سهم داده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته با زیان 1328 ریالی برای هر سهم روبرو بوده است.
کرماشا – شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق
سود 1953 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 34 درصدی همراه بوده است.
شغدیر – شرکت پتروشیمی غدیر با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 1867
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 116 درصدی همراه بوده است.
فوالد – شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی معامالت امروز خود در بورس کاال اقدام به عرضه محصوالت “ورق گرم B و C “کرده
است که آمار معامالت حاکی از عدم تأیید معامالت صورت گرفته بر روی محصوالت مذکور توسط نهاد ناظر بوده است.
جم پیلن – شرکت پلی پروپیلن جم با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود
5513 ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 69 درصدی همراه بوده است.
فباهنر – شرکت صنایع مس باهنر با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 98 خود خبر از تحقق سود 2567
ریال/سهم داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 270 درصدی همراه بوده است.
سکه و ارز:
مطابق با آخرین قیمت های سامانه سنا، قیمت دالر 500,161 ریال ثبت شده به طوریکه میانگین نرخ هفته گذشته 430,156
ریال بوده است. سکه تمام بهار تحویل یک روزه بانک رفاه نیز به نرخ 850,971,73 ریال در بورس کاال بسته شده است.

بررسی وضعیت بازدهی نماد های بورسی

گزارش هفتگی بازار سهام

گزارش هفتگی بازار سهام

گزارش هفتگی بازار سهام

گزارش هفتگی بازار سهام

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.